Dostawa wiertarki słupowej wysokoobrotowej

Zapytanie ofertowe w ramach projektu
Wdrożenie technologii produkcji foteli i amortyzatorów do pojazdów szynowych
realizowanego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

Poddziałania 3.2.2

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Kredyt na innowacje technologiczne

numer umowy POIR.03.02.02-00-1577/18-00

 

 

przedmiot: Dostawa wiertarki słupowej wysokoobrotowej (1 szt.)

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego

 

1. Zapytanie ofertowe oraz Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Załącznik Nr 2 Formularz oferty z formularzem cenowym

3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

4. Załącznik Nr 4 Umowa-wzór

 

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Dostawca podpisał zobowiązanie do podpisania umowy zgodnej z warunkami Specyfikacji Zamówienia, gdzie minimalny termin gwarancji wynosił 24 miesięcy. Dostawca nie wyraził zgody na podpisanie umowy z wyżej wskazanym terminem gwarancji.
W związku z wystąpieniem niemożliwej do usunięcia wady Zamawiający unieważnia postępowanie.